Results

#1. Trong Microsoft Word 2010, khi sử dụng tổ hợp phím Shift + Enter, người ta thực hiện:

#2. Trong Microsoft Word 2010, template mặc nhiên nào được dùng cho các tài liệu mới:

#3. Trong Microsoft Word 2010, để chọn nhiều đối tượng trên tài liệu, người ta thực hiện:

#4. Trong Microsoft Word 2010, ở chế độ tạo bảng (Table), muốn tách một ô thành nhiều ô, người ta thực hiện:

#5. Trong Microsoft Word 2010, để Word nhận biết nếu hai ký tự đầu tiên trong một từ được gõ bằng chữ in thì sẽ thay chữ in thứ hai bằng chữ thường, với hộp thoại trong hình vẽ, người ta thực hiện:

#6. Trong Microsoft Word 2010, để tạo điểm dừng Tabs, phát biểu nào sau đây là sai:

#7. Trong Microsoft Word 2010, để tìm và thay thế những định dạng đặc biệt, người ta thực hiện:

#8. Trong Microsoft Word 2010, khi dán các nội dung từ nhiều nguồn văn bản khác nhau, muốn loại bỏ tất cả các định dạng gốc và chỉ dán các text theo đúng format của trang văn bản đang xử lý, người ta thực hiện:

#9. Trong Microsoft Word 2010, sau khi dán một nội dung văn bản, khi chọm ô có chữ A của Paste Options trong hình vẽ, người ta thực hiện:

#10. Trong Microsoft Word 2010, để chụp ảnh một ứng dụng đang chạy hay một cửa sổ đang được mở để chèn vào ngay tại vị trí con trỏ, người ta thực hiện:

#11. Trong Microsoft Word 2010, khi sử dụng chức năng Home −> Strikethrough, người ta thực hiện:

#12. Trong Microsoft Word 2010, để tạo ra một bản sao của văn bản hiện tại, người ta thực hiện:

#13. Trong Microsoft Word 2010, để chuyển đổi văn bản thành bảng, khi sử dụng dấu phẩy để phân tách cột và chọn (bôi đen) đoạn văn bản muốn chuyển như trong hình vẽ, người ta lựa chọn:

#14. Trong Microsoft Word 2010, để cập nhật mục lục tự động như trong hình vẽ, khi chọn "Update entire table" người ta thực hiện:

2

#15. Trong Microsoft Word 2010, cho thông tin như hình vẽ, khi thực hiện một Label để trộn thư, có thể tạo ra tối đa bao nhiêu hàng và cột:

#16. Trong Microsoft Word 2010, để in văn bản theo thứ tự ngược từ trang 40 đến trang 1 (reverse order), người ta thực hiện:

#17. Trong Microsoft Word 2010, kích thước font nào không sử dụng được:

#18. Trong Microsoft Word 2010, phát biểu nào sau đây là sai:

#19. Trong Microsoft Word 2010, để bảo vệ một văn bản khi không cho sao chép và chỉnh sửa, sau khi bấm vào "Yes, Start Enforcing Protection" trong hình vẽ người ta thực hiện:

2

#20. Trong Microsoft Word 2010, phát biểu nào sau đây là sai:

#21. Trong Microsoft Excel 2010, phát biểu nào sau đây là đúng:

#22. Trong Microsoft Excel 2010, một workbook có chứa vùng dữ liệu từ A2:D16, trong đó cột A chứa tên các mặt hàng, cột D chứa giá trị mặt hàng, để đếm số lần xuất hiện các mặt hàng “Nhôm”, công thức nào sau đây là đúng:

#23. Trong Microsoft Excel 2010, khi sao chép ô C5 đang chứa công thức =$A3+B$7 đến ô F9, công thức trong ô F9 là:

#24. Trong Microsoft Excel 2010, hàm nào sau đây cho phép tính tổng các giá trị kiểu số thỏa mãn một điều kiện cho trước:

#25. Trong Microsoft Excel 2010, để thay đổi kiểu trang in ngang hoặc dọc, người ta thực hiện:

#26. Trong Microsoft Excel 2010, sau khi chọn một vùng (range) và bấm vào "Less Than… của "Highlight Cells Rules" trong "Conditional Formating" như hình vẽ người ta sẽ nhập vào 1 con số để có hiệu ứng:

3

#27. Trong Microsoft Excel 2010, thành phần thứ 3 trong hàm VLOOKUP là:

#28. Trong Microsoft Excel 2010, trên thẻ Home của thanh công cụ Ribbon, khi bấm vào biểu tượng "Increase Decimal cho vùng dữ liệu được lựa chọn người ta thực hiện:

1

#29. Trong Microsoft Excel 2010, hàm OR là một hàm logic, để cho hàm cho giá trị đúng (true), phát biểu nào sau đây là đúng:

#30. Trong Microsoft Excel 2010, khi sử dụng hàm LEFT(text, num_chars), người ta thực hiện:

#31. Trong Microsoft Excel 2010, để vẽ biểu đồ kết hợp dạng cột và dạng đường, sau khi đã vẽ biểu đồ theo dang cột và chọn 1 vùng dữ liệu, với hộp thoại "Format Data Series" trong hình vẽ, người ta thực hiện:

#32. Trong Microsoft Excel 2010, sau khi đã vẽ biểu đồ theo dang cột và chọn 1 vùng dữ liệu, khi chọn "Secondary Axis của hộp thoại "Format Data Series" trong hình vẽ người ta thực hiện:

1

#33. Trong Microsoft Excel 2010, với chế độ Mark as Final, phát biểu nào sau đây là đúng:

#34. Trong Microsoft Excel 2010, để có thể tạo được các biểu đồ nhỏ trong một ô như trong hình vẽ, người ta thực hiện:

#35. Trong Microsoft Excel 2010, với bảng lương như trong hình vẽ, biết rằng:
- Nếu Lương CB < 1,200,000 thì Thưởng = 1,200,000;
- Nếu Lương CB > 2,400,000 thì Thưởng = 2,400,000;
- Còn lại thì Thưởng bằng Lương;
Công thức nào tính cột Thưởng tại ô có dấu

#36. Trong Microsoft Excel 2010, khi đã mặc định chức năng Sum được áp dụng cho các giá trị trong một Pivot Table, để các giá trị được tự động tính và không cộng vào, với hộp thoại "Value Field Setting" trong hình vẽ, người ta thực hiện:

#37. Trong Microsoft Excel 2010, để sắp xếp dữ liệu theo nhiều cột cùng lúc, sau khi chọn vùng cần sắp xếp và chọn "Custom Sort..." mục "Column Sort by" của hộp thoại Sort trong hình vẽ chứa thông tin gì:

3

#38. Trong Microsoft Excel 2010, phát biểu nào sau đây là sai:

#39. Trong Microsoft Excel 2010, cho bảng số liệu như trong hình vẽ, dựa vào cột điểm sinh viên tra vào bảng dò để điền xếp loại. Để tính giá trị cho các ô từ E27đến E31, khi gõ công thức tại ô E27, người ta thực hiện:

#40. Trong Microsoft Excel 2010, cho bảng số liệu như trong hình vẽ. Để tính giá trị cho các ô từ D3 đến D6, khi gõ công thức tại ô D3 (dùng Bảng giá), người ta thực hiện:

#41. Trong Microsoft Powerpoint 2010, chức năng nào sau đây không có:

#42. Trong Microsoft Powerpoint 2010, khi nói về vùng ghi chú (Note Page) của PowerPoint, phát biểu nào sau đây là sai:

#43. Trong Microsoft Powerpoint 2010, khi vào Insert −> Illustrations −> Chart để chèn một biểu đồ, biểu đồ như trong hình vẽ thuộc loại nào:

#44. Trong Microsoft Powerpoint 2010, định dạng nào sau đây không được hỗ trợ khi lưu tập tin:

#45. Trong Microsoft Powerpoint 2010, khi vào Insert −> Illustrations −> Chart để chèn một biểu đồ, biểu đồ như trong hình vẽ thuộc loại nào:

#46. Trong Microsoft Powerpoint 2010, về chức năng Effect Option, phát biểu nào sau đây là đúng:

#47. Trong Microsoft Powerpoint 2010, khi vào Insert −> Illustrations −> Chart để chèn một biểu đồ, biểu đồ như trong hình vẽ thuộc loại nào:

#48. Trong Microsoft Powerpoint 2010, khi vào Insert −> Illustrations −> SmartArt để chèn một sơ đồ, sơ đồ như trong hình vẽ thuộc loại nào:

#49. Trong Microsoft Powerpoint 2010, chức năng nào sau đây không có:

#50. Trong Microsoft Powerpoint 2010, khi vào Insert −> Illustrations −> SmartArt để chèn một sơ đồ, sơ đồ như trong hình vẽ thuộc loại nào:

#51. Trong Microsoft Powerpoint 2010, khi trình chiếu Slide, chế độ nào sau đây không được dùng:

#52. Trong Microsoft Powerpoint 2010, để tạo ra slide mới khi vào Home −> Slides, chức năng nào sau đây không có:

#53. Trong Microsoft Powerpoint 2010, phát biểu nào sau đây là sai:

#54. Trong Microsoft Powerpoint 2010, để định trước thời gian trình diễn của từng Slide cho việc phát tự động sau này, khi vào thẻ "Slide Show" như trong hình vẽ người ta lựa chọn:

3

#55. Trong Microsoft Powerpoint 2010, để thiết lập cho việc tự thực hiện trình chiếu không có người điều khiển, với hộp thoại "Set Up Show" như trong hình vẽ người ta lựa chọn:

3

#56. Trong Microsoft Powerpoint 2010, sau khi chọn 1 Slide và vào Home −> Section, khi chọn "Add Section" trong Menu Section như trong hình vẽ người ta thực hiện:

4

#57. Trong Microsoft Powerpoint 2010, khi biên tập hình ảnh, video, âm thanh, phát biểu nào sau đây là sai:

#58. Trong Microsoft Powerpoint 2010, khi biên tập Video, phát biểu nào sau đây là sai:

#59. Trong Microsoft Powerpoint 2010, để bật các đường lưới trên Slide giúp căn chỉnh đối tượng, trên thẻ View như trong hình vẽ, người ta lựa chọn:

#60. Trong Microsoft Powerpoint 2010, với 2 đối tượng (mũi tên và trái tim) trong Slide như trong hình vẽ, để đưa đối tượng mũi tên lên trên đối tượng trái tim, thao tác nào sau đây là sai:

Finish