Results

#1. Trong máy tính, thiết bị nào sau đây dùng để lưu trữ dữ liệu và hệ điều hành máy tinh:

#2. Tốc độ truy cập mạng được xác định theo đơn vị nào:

#3. Phát biểu nào sau đây là đúng nhất:

#4. Điều gì sau đây không phải là lợi ích của tái chế hộp mực in:

#5. Mật khẩu nào sau đây không phải là mật khẩu tốt:

#6. Tại sao việc thay đổi mật khẩu thường xuyên có ích trong việc đảm bảo an toàn thông tin:

#7. Virus tin học là gì:

#8. Thuật ngữ Cơ sở dữ liệu trong tiếng anh là gì:

#9. Số 10B thuộc hệ đếm

#10. Giá trị 121 ở hệ thập phân khi chuyển sang hệ nhị phân sẽ là:

#11. Trong hệ điều hành Microsoft Windows, tổ hợp phím “Windows + G” có tác dụng:

#12. Trong hệ điều hành Microsoft Windows, mặc định để tùy chỉnh cập nhật của hệ điều hành Microsoft Windows người ta thực hiện:

#13. Trong hệ điều hành Microsoft Windows, để thiết đặt lại hệ thống, người ta chọn chức năng:

#14. Trong hệ điều hành Microsoft Windows, muốn tắt cửa sổ hiện hành người tathực hiện:

#15. Khi các biểu tượng trên màn hình Desktop hệ điều hành Microsoft Windows bị ẩn hết. Thao tác nào sau đây để hiển thị các biểu tượng trên màn hình Desktop:

#16. Trong hệ điều hành Microsoft Windows, người ta sử dung chương trình nào để quản lí các tập tin và thư mục:

#17. Khi gõ tiếng việt bằng phần mềm Unikey, để chuyển chế độ gõ giữa tiếng Anh và tiếng Việt, người ta sử dụng tổ hợp phím nào:

#18. Trong hệ điều hành Microsoft Windows, muốn chép tập tin (file) hay thư mục (folder), người ta sử dụng tổ hợp phím:

#19. Chương trình Windows Explorer có thể:

#20. Trong hệ điều hành Microsoft Windows, để quản lý thông tin lưu trữ trên đĩa, người ta có 2 cấu trúc quan trọng là:

#21. Trong Microsoft Word 2010, để định dạng một đoạn văn bản, người ta thực hiện:

#22. Trong Microsoft Word 2010, để chèn một tập tin trên đĩa vào văn bản đang soạn thảo tại vị trí con trỏ, người ta thực hiện:

#23. Trong Microsoft Word 2010, phím nào để xoá ký tự đúng trước con trỏ:

#24. Trong Microsoft Word 2010, để tìm kiếm trong văn bản, người ta sử dụng tổ hợp phím:

#25. Trong Microsoft Word 2010, để đưa con trỏ nhập về cuối dòng hiện tại, người ta nhấn phím:

#26. Trong Microsoft Word 2010, để gạch dưới một từ hay cụm từ, người ta sử dụng tổ hợp phím:

#27. Trong Microsoft Word 2010, để chèn một hình ảnh từ trên một thư mục, người ta thực hiện:

#28. Trong Microsoft Word 2010, để xóa một tiêu đề vào lề dưới văn bản đang mở, người ta thực hiện:

#29. Trong Microsoft Word 2010, để in một trang hiện hành, người ta thực hiện:

#30. Trong Microsoft Word 2010, để đặt mật khẩu cho tài liệu văn bản, người ta thực hiện:

#31. Trong Microsoft Excel 2010, để lưu tập tin đang mở dưới một tên khác, người ta thực hiện:

#32. Trong Microsoft Excel 2010, để xuống dòng trong cùng một ô, người ta sử dụng tổ hợp phím nào:

#33. Trong Microsoft Excel 2010, để nhanh chóng xem các thí sinh xếp loại xuất sắc"

4

#34. Trong Microsoft Excel 2010, tại ô D2 có công thức =B2*C2/100; người ta sao chép công thức đến ô G6 thì sẽ có công thức là:     

#35. Trong Microsoft Excel 2010, để tự động tính tổng của hai ô A1 và C1, người ta thực hiện:

#36. Trong Microsoft Excel 2010, hàm nào được dùng để biến đổi ký tự đầu của mỗi từ thành ký tự in hoa:

#37. Trong Microsoft Excel 2010, hàm tìm vị thứ của một số trong dãy số (xếp thứ hạng) là hàm:

#38. Trong Microsoft Excel 2010, người ta gõ công thức RIGHT(MID(“TRUNG TAM TIN HOC”,7,3),1) thì nhận được kết quả:

#39. Trong Microsoft Excel 2010, khi viết sai tên hàm trong tính toán, chương trình thông báo lỗi:

#40. Trong Microsoft Excel 2010, để thay đổi cỡ chữ, dạng chữ, in đậm, in nghiêng, kiểu chữ... người ta thực hiện:

#41. Trong Microsoft PowerPoint 2010, muốn chèn một đoạn âm thanh vào slide, người ta thực hiện:

#42. Trong Microsoft PowerPoint 2010, với âm thanh đưa vào bài trình diễn, người ta thực hiện:

#43. Trong Microsoft PowerPoint 2010, tổ hợp phím Ctrl + Q tương ứng với lệnh nào sau đây:

#44. Trong Microsoft PowerPoint 2010, muốn mở một tập tin đã tồn tại trên đĩa, người ta sử dụng tổ hợp phím:

#45. Trong Microsoft PowerPoint 2010, phím F12 tương ứng với lệnh nào sau đây:

#46. Trong Microsoft PowerPoint 2010, để hủy bỏ thao tác vừa thực hiện, người ta sử dụng tổ hợp phím:

#47. Trong Microsoft PowerPoint 2010, muốn thiết lập lại bố cục (trình bày về văn bản, hình ảnh, biểu đồ,...), người ta thực hiện:

#48. Trong Microsoft PowerPoint 2010, để chuyển đoạn văn bản được chọn sang chữ in hoa, người ta thực hiện:

#49. Trong Microsoft PowerPoint 2010, thao tác nào sau đây để chạy thử trang thuyết trình (slide) hiện tại:

#50. Trong Microsoft PowerPoint 2010, tổ hợp phím nào sau được dùng để in:

#51. Bộ giao thức truyền thông dữ liệu dùng trên mạng Internet hiện nay là:

#52. Việt Nam chính thức gia nhập Internet vào thời điểm nào:

#53. Mỗi thiết bị khi tham gia vào một mạng máy tính nào đó cũng đều có thông tin nào:

#54. Trong mang máy tính, thuật ngữ LAN có ý nghĩa là:

#55. Để mở một lúc nhiều cửa sổ trình duyệt Internet Explorer, người ta thực hiện lệnh:

#56. Hãy cho biết phát biểu nào dưới đây là sai:

#57. Để xem một trang Web, người ta gõ địa chỉ của trang đó vào vị trí nào trong các trình duyệt Web:

#58. Một thành viên trên facebook có thể kết bạn với tối đa bao nhiêu người:

#59. Loại hình Thương mại điện tử mà đối tác kinh doanh là giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng là:

#60. Hãy cho biết phát biểu nào sau đây là đúng về Firewall:

Finish